Asseguradora

ENTORN ECONÒMIC
L'any 2016 l'economia catalana ha registrat, en termes de creixement del PIB i de l'ocupació, un 3,5% d'increment en ambdós casos, que representen 0,3pp i 0,8pp més respectivament sobre el creixement registrat a l'Estat espanyol en el seu conjunt.

Aquestes dades positives s'han vist reforçades bàsicament pels estímuls del BCE, la baixada del preu del petroli, la fortalesa de la demanda interior i el bon comportament del sector turístic.

EVOLUCIÓ SECTOR ASSEGURADOR
Durant aquest 2016, les primes del sector assegurador en el seu conjunt van créixer un 12,4%. Aquest notable increment és degut principalment al negoci de Vida, i és conseqüència del traspàs del passiu de les entitats financeres a productes asseguradors buscant una major rendibilitat i fiscalitat per al client. Així, les primes dels rams de Vida van créixer un 21,8%, mentre que el creixement en No Vida va assolir un 4,7%.

Dins del negoci de No Vida, el ram d'Assistència Sanitària és el que presenta, un any més, el creixement més destacat amb un 5,1%.

La sinistralitat dels rams de No Vida es va situar en un 69,5% i el rati combinat en un 92,6%, xifra que representa una millora de 0,8pp respecte l'any 2015 empès per una millora en la sinistralitat d'1pp.

L'1 de gener de 2016 va entrar en vigència la normativa de Solvència II que exigeix a les entitats asseguradores uns majors nivells de capital respecte la normativa anterior. Malgrat aquest fet, els nivells de capital de solvència de totes les entitats del sector a tancament de 2016 representa un 139% respecte al mínim requerit, fet que demostra la fortalesa del sector.


EVOLUCIÓ L'ASSEGURADORA
Com es pot veure en el quadre de dades econòmiques, l'evolució del negoci assegurador de MútuaTerrassa durant el 2016 ha estat positiva.

El volum de primes totals ha assolit més d'11,1 milions d'euros fet que representa un creixement de l'1% respecte l'any anterior. En aquest sentit, destaca el 6,9% de creixement del ram d'assistència sanitària (principal de la nostra activitat), 1,8pp superior a l'aconseguit pel sector assegurador en el seu conjunt.

El resultat abans d'impostos ha estat un any més molt positiu, amb una xifra de més de 140 mil euros.

En termes de solvència, cal destacar que s'acompleixen àmpliament els requisits de capital que estableix la normativa de Solvència II. En aquest sentit, l'Asseguradora presenta una ràtio de solvència sobre el Capital obligatori i sobre el Capital mínim d'un 158% i 161%, respectivament.