En aquest espai teniu una síntesis de balanç del que ha estat l'any 2016 a MútuaTerrassa.

Un any de canvis, en tots els sentits. Canvis en la governança, canvis normatius, canvis en els processos de treball, canvis per la separació d'activitats. Tot plegat amb repercussió real i directa en tots els àmbits de servei de la nostra entitat, entesa en la seva globalitat.

Tot just començar l'any, a 1 de gener de 2016, va entrar en vigor la nova normativa d'abast europeu Solvència II, d'aplicació a totes les entitats asseguradores i que, tal com ja apuntàvem, tindria impactes palpables més enllà de la pròpia activitat asseguradora, i ha condicionat de manera substantiva l'exercici de 2016.

L'aplicació d'aquesta nova normativa Solvència II ha suposat, a grans trets, incorporar una nova filosofia d'actuació en els processos de treball habituals a l'activitat asseguradora. Però més enllà de la incorporació d'aquests canvis, cal remarcar els esforços esmerçats al projecte d'escissió de la branca d'activitat assistencial, per permetre que Mútua de Terrassa, mutualitat de previsió social a
prima fixa, desenvolupi exclusivament l'activitat que li és pròpia: les assegurances sobre les persones.

Per fer-ho possible es va constituir la nova Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa, amb l'objectiu fundacional de donar continuïtat a tota l'activitat duta a terme, fins aleshores, per Mútua de Terrassa, MPS en tots els seus àmbits: atenció primària, atenció domiciliària, atenció especialitzada, hospitalització d'aguts i subaguts, salut mental i altres.

Amb aquesta nova fundació, que manté idèntica governança, amb successió universal, es garanteix, doncs, la continuïtat de l'activitat assistencial i es permet una aplicació neta de Solvència II a l'activitat asseguradora. El projecte d'escissió de la branca d'activitat assistencial va ser aprovat per l'Assemblea General de Mutualistes en data 28 d'octubre de 2016.

En tractar-se d'un fet singular, sense antecedents comparables, s'han hagut de definir tots els passos, les justificacions i els acords de manera exclusiva per a aquest cas, la qual cosa ha suposat una ingent activitat jurídica-administrativa que, en el moment de redactar aquest document, encara no ha conclòs.

Esmentàvem, a l'inici d'aquestes ratlles, que hem viscut un any de canvis, el més essencial el que ha suposat l'aplicació de la normativa Solvència II, ja comentat.

N'hem viscut d'altres, però, també inherents a la naturalesa de la nostra entitat i previstos en els propis Estatuts de Mútua de Terrassa, com és el canvi de la figura del president de la Junta Directiva. A data 5 d'agost de 2016 va cessar com a membre de la Junta el Sr. Josep Betriu i Pi, per haver assolit l'edat màxima establerta i, en conseqüència, va cessar també en el càrrec de president que ostentava fins a aquesta data. Tot seguit va assumir la presidència el Sr. Jordi Parera i Martinell.

Cal remarcar que iniciem la nova etapa presidencial amb el llegat de l'anterior, materialitzat en el que hem anomenat Pla Estratègic o Reflexió Estratègica, que planteja com a objectius principals, la focalització en la innovació a través de l'enfortiment de la governança, l'increment del compromís amb les persones i la millora de la competitivitat, tot dirigit a assolir una millora ostensible en la imatge i la reputació de l'entitat.

Centrant-nos en els distints àmbits d'activitat, cal destacar l'evolució positiva de l'àmbit de servei assegurador durant el 2016, amb un creixement de l'1% respecte de l'any anterior en el volum de primes totals, i un creixement del 6,9% del ram d'assistència sanitària, dada que ens situa 1,8 punts per sobre de l'assolit pel conjunt del sector assegurador.

En relació a l'àmbit de servei assistencial cal remarcar un increment de totes les activitats del servei, tant a nivell d'hospitalització, com d'atenció ambulatòria, i tant pel que fa a l'activitat del CatSatlut com la que s'ha generat des d'Àptima Centre Clínic.

L'any 2016 l'Hospital Universitari MútuaTerrassa ha rebut, una vegada més, el guardó TOP20 en "Gestió Hospitalària Global" i se situa com un dels principals hospitals terciaris del nostre País.

Pel que fa a l'àmbit de servei sociosanitari val a dir que ha estat un any de commemoracions. El primer aniversari de la Casa Vapor Gran, la qual ha mantingut una ocupació de 100%; la posada en servei de Casa Marquès com a residència de salut mental, amb més del 50% d'ocupació ja a finals de 2016; i el que ha estat la cirereta, els 25 anys de la creació de la Fundació Vallparadís, una commemoració materialitzada en el llibre "25 anys, 25 converses" on es fa un repàs de tota la trajectòria de la Fundació a partir de les anècdotes, records, dades i visions de molts dels que hi han tingut relació des de tots els estaments: administratius, polítics, territorials i vivencials.

En relació a la resta d'activitats desenvolupades a les distintes organitzacions dependents o vinculades a Mútua de Terrassa, i que es troben agrupades sota la denominació global "MútuaTerrassa", cal ressaltar, per poder ser considerat de major transcendència, que Axioma ha materialitzat un increment dels ingressos del 2,68% respecte l'exercici precedent, tot i que s'ha vist marcat per canvis de prestació d'alguns serveis com el d'esterilització de l'Hospital de Donostia, que ha estat internalitzat, o la pèrdua del concurs d'esterilització del Parc Taulí, ja en el present any de 2017.

Quant a la Gestió del Coneixement, MútuaTerrassa avança com a referent esdevenint un centre de referència de formació especialitzada de metges, infermers, farmacèutics i psicòlegs. L'any 2016 l'entitat ha comptat amb la incorporació de 41 professionals que han optat per especialitzar-se a casa nostra. I un any més veiem incrementat el nombre de tesis doctorals presentades, amb un total de 5 lectures. La nostra vocació per la docència i la formació és cada cop més creixent, fet que ho constaten els gairebé 1.500 estudiants de totes les branques formatives -en gran part procedents de la Universitat de Barcelona- que venen a formar-se a la nostra entitat.

Per finalitzar, remarcar que, un any més, els esforços de la nostra entitat per incrementar el nostre compromís social, reflectits a la seixantena d'iniciatives dutes a terme en tots els àmbits d'actuació i detallades en el 6è Informe de Compromís Social, s'han vist reconeguts amb el nivell Global Compact Advanced de Nacions Unides. Un valor més a posar en relleu, juntament amb el conjunt de dades que trobareu en aquest Fets i Xifres 2016, i que ens encoratja a seguir millorant, construint i avançant per fer de MútuaTerrassa l'entitat que tots volem.